คณะแพทย์ที่ปรึกษา

แพทย์ที่ให้คำปรึกษา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

Dr-manop

นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน

dr-siranist

พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

dr-piyapon

นพ.ปิยพล ว่องวงศ์ภพ

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

dr-worranan

ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

dr-manin

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

doctor-11

นพ.ธนภูมิ ตรงกมลธรรม

แพทย์ศาสตรบัณฑิต

doctor-14

ทพญ. อัณณพิมพ์ ศิลาวิเศษฤทธิ์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

doctor-15

พญ. นิลุบล โชคชัยธรรม

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

doctor-19

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

dr07_CWkErA9

พญ.กชพร สกุลศรีผ่อง

สาขาจิตเวชศาสตร์

22

พญ. ดนยา กระจ่างวิทยา

แพทย์อายุรกรรม

พญ. ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์

พญ. ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์

แพทย์อายุรกรรม

Dr-prasit

นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

Diplomate American Board of Internal Medicine

dr-pranot

ดร.นพ. ปณต ประพันธ์ศิลป์

Medical Director

dr-palungthep

นพ.พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

dr-ittikorn

นพ.อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา

doctor-12

นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์

doctor-13

พญ.พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์

แพทย์ศาสตรบัณฑิต

doctor-18

พญ. ยาใจ อภิบุณโยภาส

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

doctor-17

พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

doctor-16

พญ. ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

แพทย์ผิวหนัง

doctor-20

พญ. รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล

แพทย์รังสีวินิจฉัย

นพ. ขัตติยะ ผลานิสงค์

นพ. ขัตติยะ ผลานิสงค์

แพทย์อายุรกรรม