คณะแพทย์ที่ปรึกษา

แพทย์ที่ให้คำปรึกษา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

Dr-manop

นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน

dr-siranist

พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

dr-piyapon

นพ.ปิยพล ว่องวงศ์ภพ

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

dr-worranan

ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

dr-manin

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Dr-prasit

นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

Diplomate American Board of Internal Medicine

dr-pranot

ดร.นพ. ปณต ประพันธ์ศิลป์

Medical Director

dr-palungthep

นพ.พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

dr-ittikorn

นพ.อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา