พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, ประเทศไทย, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาสูตินรีเวชวิทยา, รพ.จุฬาลงกรณ์, 2553
  • Visiting Fellows, gynecologic endoscopic surgery, Chang Gung University, Taiwan, 2015
  • Visiting Fellows, Gynecologic endoscopic surgery, KABEG Landeskrankenhaus Villach, Austria, 2016

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Obstetric & gynecology
  • Gynecologic Oncology
  • Endoscopic surgery