พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เจ้าของ content ที่ค้นได้จาก internet ที่ชื่อว่า “อ้อมกอดลดโรค” จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์เขตร้อนที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านสนใจทั้งด้านโรคติดเชื้อ เอชไอวี วัณโรค และเบาหวาน ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่หลังการทำงานกับครอบครัว โดยชื่นชอบกับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษา เที่ยวได้ทั้งป่าและทะเล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2519

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรโรคเขตร้อนและ สุขวิทยา (DTM&H), มหาวิทยาลัย มหิดล, 2525

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • HIV and infectious diseases
  • Tropical diseases