พญ. นิลุบล โชคชัยธรรม
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2560

การศึกษาหลังปริญญา

  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย , 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557 – 2560