พญ. ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์
แพทย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 25560

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, รพ.ศิริราช, ประเทศไทย, 2558-2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Hematology
  • Internal medicine