นโยบายความเป็นส่วนตัว

“เรา” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นหลักการ การใช้ ให้น้อยที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้เท่าที่จำเป็น เราจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูล สำหรับการ “บริการ” ภายใต้ “SeeDoctorNow” ของ “เรา” การใช้ข้อมูลประกอบการรับคำปรึกษา ของผู้ใช้บริการจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจนการส่งต่อ หรือ กรณี ฉุกเฉิน

“เรา” รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราปกป้อง และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเข้ารหัสข้อมูล

หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็น ส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “เรา” เพื่อทำการตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัว และ บัญชีส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “SeeDoctorNow” “เรา”จะทำการจัดเก็บข้อมูล ส่วนตัวต่างๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน-เดือน-ปี เกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ / สถานที่จัดส่งเอกสาร ตลอดจน พัสดุต่างๆ
 • อีเมลล์
 • หมายเลขติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ประวัติสุขภาพ ตลอดจนประวัติการรักษา และ ประวัติการใช้บริการ
 • บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “แอพ” จะถูกจัดเก็บในระบบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการระบบผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “เรา” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ “เรา” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” นั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วน บุคคลในระบบ “SeeDoctorNow” ที่ไม่เกี่ยวกับประวัติการรับบริการที่บันทึกโดย “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” หรือ เจ้าหน้าที่ของ “เรา”

หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือ เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “เรา” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการของ “เรา” แก่ผู้ใช้บริการ รายนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “เรา” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบ ข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ “เรา” (เช่นกรณีผู้เยาว์) หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัว ผ่านทางบัญชีโซ เชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี “SeeDoctorNow” กับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการ “เรา” อาจเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียล

บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ SeeDoctorNow ที่ถูกสร้างขึ้น เป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นใดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่มีกับ SeeDoctorNow ได้ทุกเมื่อ

การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

“เรา” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นหลักการ การใช้ ให้น้อยที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้เท่าที่จำเป็น เราจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูล สำหรับการ “บริการ” ภายใต้ “SeeDoctorNow” ของ “เรา” การใช้ข้อมูลประกอบการรับคำปรึกษา ของผู้ใช้บริการจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจนการส่งต่อ หรือ กรณี ฉุกเฉิน

“เรา” รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราปกป้อง และป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเข้ารหัสข้อมูล

หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็น ส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “เรา” เพื่อทำการตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัว และ บัญชีส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “SeeDoctorNow” “เรา”จะทำการจัดเก็บข้อมูล ส่วนตัวต่างๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน-เดือน-ปี เกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ / สถานที่จัดส่งเอกสาร ตลอดจน พัสดุต่างๆ
 • อีเมลล์
 • หมายเลขติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ประวัติสุขภาพ ตลอดจนประวัติการรักษา และ ประวัติการใช้บริการ
 • บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “แอพ” จะถูก จัดเก็บในระบบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน ไม่ทำ ให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการระบบ ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปรับปรุง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “เรา” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ “เรา” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” นั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใน ระบบ “SeeDoctorNow” ที่ไม่เกี่ยวกับประวัติการรับบริการที่บันทึกโดย “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” หรือ เจ้าหน้าที่ของ “เรา”

หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือ เพิกถอนความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “เรา” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการของ “เรา” แก่ผู้ใช้ บริการรายนั้น

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “เรา” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบ ข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ “เรา” (เช่นกรณีผู้เยาว์)

หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัว ผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อ บัญชี “SeeDoctorNow” กับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการ “เรา” อาจเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียล

บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ SeeDoctorNow ที่ถูกสร้างขึ้น เป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นใดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่มีกับ SeeDoctorNow ได้ทุกเมื่อ

ในการใช้งานระบบ “SeeDoctorNow” ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับระบบ จะถูกนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยถูกเปิดเผยให้กับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนประวัติการรักษา กับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ “บริการ” หรือ บริการเกี่ยวเนื่อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ ในการติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวข้องการกับการให้ “บริการ” ของ “เรา” และ การให้บริการของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจนการให้บริการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นในการให้ “บริการ” และ การให้คำปรึกษาของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” สิทธิของ “เรา” และ “SeeDoctorNow”

“เรา” จะตรวจสอบ และ ประเมิน ประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “เรา” ได้ทุกเมื่อผ่านทาง “แอพ” “SeeDoctorNow” ของ “เรา”

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณที่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับ ควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “เรา” มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดี และไม่มีสิทธิเรียกร้องอื่นใดต่อ “เรา”