นพ.ธนภูมิ ตรงกมลธรรม
แพทย์ศาสตรบัณฑิต

นายแพทย์หนุ่มผู้จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  เป็นแพทย์ผู้ซึ่งเชื่อว่าระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ดีขึ้น  ชอบใช้เวลาว่างวันหยุดไปกับการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ การชมเมือง และใช้เวลากับเพื่อนๆ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2),  มหาวิทยาลัย มหิดล, 2559

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • General practitioner