นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน

อดีตกรรมการแพทยสภา อตีตผู้บริการ สสส. ผู้ก่อตั้งชมรมและมูลนิธิแพทย์ชนบท ผู้มีความฝันว่าการแพทย์ในชนบทและที่ห่างไกล จะมีคุณภาพทัดเทียมกับในเมืองใหญ่ คุณหมอเคยเป็นทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล และอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการทำวิจัยด้านการป้องกันโรคและระบบสาธารณสุข คุณหมอเป็นแพทย์ไทยคนแรกๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Preventive Medicine และ Occupational Medicine ที่มองการแก้ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเชิงระบบมากกว่าการรักษาที่ปลายทาง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายให้กับ สพฉ. และให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆและผู้ป่วยด้านโรคจากการประกอบอาชีพ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2516
  • มหาบัณฑิต, National University of Singapore, 2529 

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก, ประเทศไทย, 2529
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master Student, Occupational Medicine, National University of Singapore, 2528-2529

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Family Medicine
  • Occupational Medicine
  • Sport Medicine