พญ. ยาใจ อภิบุณโยภาส
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประเทศไทย, 2553

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, รพ.รามาธิบดี, ประเทศไทย, 2551-2553
  • Clinical Fellows, Emergency Ultrasound, University of British Columbia/NRGH, Canada, 2015-2017
  • Thammasat University Hospital, Emergency Department Attending, Thailand, 2010-2015
  • Clinical Fellow of emergency ultrasound, Nanaimo Reginal General Hospital, Canada, 2015-2017

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Emergency ultrasound