นักจิตวิทยาคลีนิค

D-2

ดร. จารุวรรณ สกุลคู

ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก,University of Tasmania

D-1

อ.ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก

21

พญ. กัณฐิกา ดีคำปา

จิตแพทย์

D-3

ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์

Doctor of Psychology, The Chicago School of Professional Psychology

D-4

อ.บุรชัย อัศวทวีบุญ

ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์