พญ. รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล
แพทย์รังสีวินิจฉัย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558