พญ. ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
แพทย์ผิวหนัง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังและความงาม
  • ศาสตร์ชะลอวัย
  • โรคผิวหนัง