พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2553

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาสูตินรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย 2550-2553
  • OB-Gyn doctor, Chularat 3 Hospital, Thailand, 2011-present

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Woman Health
  • Antenatal care
  • Contraceptive management