นพ. ขัตติยะ ผลานิสงค์
แพทย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 25561

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, รพ.มหาราชนครราชสีมา, ประเทศไทย, 2558-2561

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • general practice and family medicine