พญ. ดนยา กระจ่างวิทยา
แพทย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 25537

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาอายุรศาสตร์, รพ.ศิริราช, ประเทศไทย, 2555-2557

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Holistic care,geriatric care,
  • general medicine,
  • Chronic disease,
  • non-communicable diseases;
  • NCDs