ทพญ. อัณณพิมพ์ ศิลาวิเศษฤทธิ์
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

การศึกษาหลังปริญญา

  • Advanced Maxillofacial Orthopedics and Interceptive Orthodontics, Clinical Foundation of Orthopedics and Orthodontics, USA