ดร. จารุวรรณ สกุลคู
ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก,University of Tasmania
ใบอนุญาต จ.ค.512

นักจิตวิทยาคลินิก จบการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัย Tasmania ออสเตรเลีย อบรมประกาศนียบัตรด้านการบำบัดแบบ Cognitive Behaviour Therapy (CBT) จาก CBT Australia มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า, ความวิตกกังวล, บาดแผลทางจิตใจ, อาการปวดเรื้อรัง, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ประจำ และ อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยสอนนักศึกษาในสาขาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา และทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และบาดแผลทางจิตใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Doctor of Psychology  in Clinical Psychology , University of Tasmania

  • ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมประกาศนียบัตรด้านการบำบัดแบบ Cognitive Behaviour Therapy (CBT) จาก CBT Australia

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Depression
  • Anxiety
  • Trauma
  • Chronic pain
  • Achievement related issues