พญ. กัณฐิกา ดีคำปา
จิตแพทย์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, รพ.รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาจิตเวชศาสตร์, รพ.จุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2557-2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Psychiatry