อ.บุรชัย อัศวทวีบุญ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบอนุญาต จ.ค.398

จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อในปริญญาตรีด้าน Cognitive sciences จาก National Research University Higher School of Economics รัฐเซีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • MSc, Cognitive sciences and technologies, National Research University Higher School of Economics. Russian federation, 2016