อ.ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก,
The city University of new york ใบอนุญาต จ.ค.379

จบปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะศึกษาต่อปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติจิตวิทยา จาก John Jay College of Criminal Justice, CUNY ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกเด็กที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และนักจิตวิทยาคลินิกสำหรับคนไข้ผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทำให้คุณชลาลัยสนใจในเรื่องการศึกษาประสบการณ์เลี้ยงดูในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ รวมไปถึงบุคลิกภาพ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Master of Arts in Forensic Psychology, John Jay College of Criminal Justice, CUNY
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master of Arts in Forensic Psychology, John Jay College of Criminal Justice, New York, USA 2013
  • Internship, Clinical psychologist, Institute Galya Rajanakarindra, Thailand 2008

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Relationship
  • Trauma