June 2017

View all on this date written articles further down below.
27 Jun 2017

นายแพทย์มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน

หนึ่งในผู้ก่อตั้งรุ่นแรกๆ ของ “มูลนิธิแพทย์ชนบท” ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จริงในเรื่องการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล และทำให้เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร Telemedicine หรือโทรเวชกรรม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และเป็นทางเลือกของการเข้าถึงแพทย์ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม     แรงบันดาลใจสู่การเป็น “หมอ” “ผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางไปพบหมอแต่ละครั้งลำบากมาก ในตัวอำเภอที่อาศัยอยู่มีสถานีอนามัยซึ่งไม่มีแพทย์ เวลาชาวบ้านไม่สบาย ก็รักษากันตามมีตามเกิด รวมทั้งการใช้คาถาอาคม…