ข้อตกลงในการใช้งาน

หากต้องการใช้บริการ ต้องทำอย่างไร

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้”บริการ” “SeeDoctorNow” “เรา” ได้จัดทำ “แอพ” นี้เพื่อเป็นสื่อ กลางให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการคำปรึกษาจาก “แพทย์” ตลอดจน “ผู้ให้คำปรึกษา” ได้อย่างสะดวก และนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม โปรดพึงระลึกเสมอว่า

 • “SeeDoctorNow” “บริการ” ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ ไม่สามารถทดแทนการพบ แพทย์ที่สถานพยาบาลได้
 • “SeeDoctorNow” ยินดีช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน แต่มิได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน และ ไม่สามารถทดแทนระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ ดังนั้น ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน “1669”

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการ และ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไข ตลอดจน ข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 1. บทนำ
  ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน “แอพ” ตลอดจน “บริการ” ของ “บริษัท” ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการผ่านช่องทางใด การเข้าใช้ “บริการ” “แอพ” “SeeDoctorNow” นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไขการให้บริการ ตลอดจน ข้อกำหนดอื่นๆภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ “บริษัท” สงวนสิทธิ์ ในการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ ข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไขการให้บริการ ตลอดจน ข้อกำหนดอื่นๆ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ และเมื่อผู้ใช้บริการเข้า ใช้บริการ “SeeDoctorNow” ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไข การให้บริการ ตลอดจน ข้อกาหนดอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ เวลาที่เข้าใช้บริการ
 2. คำนิยาม
  • “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด
  • “SeeDoctorNow” “แอพ” และ “แพล็ตฟอร์ม” หมายถึงแอพพลิเคชั่น SeeDoctorNow รวมถึง ช่องทางการให้บริการของ“บริษัท” ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการออนไลน์ ตลอดจน บริการเกี่ยวเนื่องของ “เรา”
  • “บริการ” หมายถึง การให้บริการช่องทางสื่อสารเพื่อการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนการให้บริการเกี่ยวเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ระบบจัดเก็บ ข้อมูลบุคคล ระบบนัดหมายเพื่อการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ระบบประสานงานเพื่อ การรับยา เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการผ่าน “แอพ” และ “แพล็ตฟอร์ม” ของ “เรา”
  • “แพทย์” หมายถึง
   • แพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
   • ทันตแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • “ผู้ให้คำปรึกษา” หมายถึง “แพทย์” และบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งให้คำปรึกษาผ่าน “แอพ” ของ “เรา”
   • เภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ
   • นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือ
   • พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ
   • บุคคลอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักกายภาพบำบัด นักจิตบำบัด เป็นต้น
 3. ข้อควรทราบ และ เงื่อนไขการให้บริการ
  “SeeDoctorNow” เป็นผู้ให้บริการช่องทางการสื่อสาร (“บริการ”) เพื่อการรับคำปรึกษาจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายในการรักษาพยาบาล หรือ วินิจฉัยโรค แต่อย่างใด และ ไม่สามารถทดแทนการรักษาพยาบาล หรือ การพบแพทย์ที่สถานพยาบาลได้ “SeeDoctorNow” และ “เรา” มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ที่ให้คำปรึกษาผ่าน “แอพ” การให้คำปรึกษา โดย “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คาปรึกษา” ข้างต้น เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คาปรึกษา” แต่ละราย และไม่มีผล ผูกพันต่อ “เรา” และ “SeeDoctorNow”“SeeDoctorNow” ยินดีให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่น การให้คาแนะนาเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ทราบดีว่า “SeeDoctorNow” มิได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน และ “เรา” ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความล่าช้า ตลอดจนเหตุไม่พึง ประสงค์ทุกกรณี ทั้งที่เกิดจากระบบของ “SeeDoctorNow” หรือ จากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง “SeeDoctorNow” จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ “บริการ” “SeeDoctorNow” หรือการปฏิบัติตามคำปรึกษา จาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”
 4. ข้อกาหนดในการใช้งาน และ ความรับผิดชอบของผู้ใช้
  1. ข้อกำหนด และ ความรับผิดชอบทั่วไป
   • ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ “SeeDoctorNow” ไปในทางที่ผิดกฎหมาย และนอกเหนือวัตถุประสงค์การให้บริการของ “SeeDoctorNow”
   • ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใช้บริการ และหลีกเลี่ยงที่ จะติดต่อ“แพทย์” หรือ“ผู้ให้คำปรึกษา” บน “SeeDoctorNow” โดยไม่ผ่าน “แอพ” หรือ “แพล็ตฟอร์ม” ของ “เรา” โดยมิได้รับการยินยอมจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” นั้นๆ
   • ในการใช้บริการ “SeeDoctorNow” ผู้ใช้บริการต้องสร้างบัญชีส่วนตัวของตนเอง การสร้างบัญชีส่วนตัวนี้ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถ ทางกฎหมายที่สมบูรณ์ นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ตนได้ให้เป็น ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์
   • ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยรหัสเพื่อเข้าบัญชีส่วนตัวของตนต่อผู้ใด หรือสร้างบัญชีส่วนตัว เกิน 1 บัญชี (ยกเว้นบัญชีที่ผูกกับบัญชีของตนซึ่งถูกสร้างขึ้นสาหรับผู้เยาว์ซึ่งผู้ใช้บริการ เป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของ ผู้เยาว์) และ ท่านจะต้อง รักษาความลับของบัญชีส่วนตัวของตนเอง ทั้งนี้ “SeeDoctorNow” สงวนสิทธิ์ที่จะกระทำ การใดๆ ที่มีความจาเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันข้อมูลของบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
   • “SeeDoctorNow” ไม่รับผิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้บัญชีส่วนตัวของตน ทั้งนี้ท่านจะไม่ใช้บัญชีส่วนตัว ของบุคคลอื่นเช่นกัน
   • กรณีผู้เยาว์ใช้บริการ “SeeDoctorNow” และบัญชีส่วนตัวถูกสร้างขึ้นโดยบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในนามของผู้เยาว์ บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้แทน โดยชอบธรรมนั้นจะต้องรับผิดและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “SeeDoctorNow” รวมถึงข้อควรทราบของ “SeeDoctorNow” ด้วย
  2. สิ่งที่พึงตระหนัก ในการใช้งานระบบ
   • “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คาปรึกษา” จะให้คำปรึกษาผ่าน “SeeDoctorNow” ตามข้อมูล ที่ได้รับ ณ เวลานั้นๆ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และ พึงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง กับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” มิได้เป็น การยืนยันความถูกต้องในการให้คำปรึกษา หรือผูกมัด “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” กับคำปรึกษานั้นๆแต่อย่างใด
   • ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการหลังจากการรับคำปรึกษา ทั้งที่เป็นไปตาม คาดการณ์ หรือ ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่า การตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ เป็นความรับผิดชอบของ ผู้ใช้บริการ มิได้ผูกมัด หรือ เป็นความรับผิดชอบของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”
  3. ค่าบริการ และ การชาระค่าบริการ
   • “SeeDoctorNow” ได้รับมอบหมายจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ในการเรียกเก็บ ค่าบริการรับคำปรึกษาจากผู้ใช้บริการ ได้ทันทีหลังจากการใช้บริการเสร็จสิ้น ผ่านทาง ช่องทางต่างๆ ตามที่ “SeeDoctorNow” จัดไว้ให้
   • ผู้ใช้บริการ ตกลง และ ยอมรับ เงื่อนไขของอัตราค่าบริการ ซึ่งได้แสดงไว้ล่วงหน้าก่อน การเข้ารับคำปรึกษา
   • เมื่อผู้ใช้บริการ เข้ารับคำปรึกษาจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” จากระบบ “SeeDoctorNow” ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการในการรับคาปรึกษา ผ่านทาง ช่องทางที่ “เรา” กำหนดไว้ ทั้งนี้ ช่องทางในการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ ไม่จากัดอยู่เพียงช่องทางที่ “เรา” กำหนดไว้ข้างต้น
   • ในกรณีที่การชาระค่าบริการตามช่องทางที่ “เรา” กาหนดไว้ เกิดความขัดข้อง ทำให้ ไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการได้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุของระบบ “SeeDoctorNow” ก็ดี ช่องทางการชาระค่าบริการก็ดี หรือความผิดพลาดจากทางผู้รับบริการก็ดี เหตุดังกล่าว ไม่เป็นการทำให้ผู้ใช้บริการพ้นภาระในการชำระค่าใช้บริการได้
   • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ คงค้างภาระการชำระค่าบริการในการรับคำปรึกษา ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้ “เรา” ติดต่อ เพื่อประสานงาน แจ้งช่องทางชำระค่าบริการ ตลอดจนทวงถาม ซึ่งค่าบริการที่คงค้าง
   • ในกรณีที่ท่านพบว่าการคิดค่าบริการของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจน การคำนวนค่าบริการของ “ระบบ”นั้นไม่ถูกต้อง ซ้าซ้อน หรือผิดพลาดด้วยประการอื่นใด ท่านสามารถติดต่อศุนย์ประสานงาน เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งมีรายการปลีกย่อยดังนี้
    • กรณีความผิดพลาดจากระบบ : ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าความผิดพลาดนั้น เกิดขึ้นจริง และเป็นความผิดพลาดจากระบบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม “เรา” จะทำการ คืนค่าบริการในส่วนที่คิดเกินให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกัน หากเป็นการคิดค่าบริการ ไม่ครบ “เรา” สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่ชำระขาดเช่นกัน
    • กรณีไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าบริการ : ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่เห็นด้วยกับการคิดค่า บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม “เรา” จะทำการประสานงานกับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คาปรึกษา” ของท่าน เนื่องจากสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ ภายใต้อัตราค่าบริการ ที่แจ้งล่วงหน้าแล้วนั้น เป็นสิทธ์ ของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”
 5. ความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และ ความเป็นส่วนตัว
  “เรา” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นหลักการ การใช้ให้น้อยที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้เท่าที่จำเป็น เราจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูลสาหรับการ “บริการ” ภายใต้ “SeeDoctorNow” ของ “เรา” การใช้ข้อมูล ประกอบการรับคำปรึกษาของผู้ใช้บริการจาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจน การส่งต่อ หรือ กรณีฉุกเฉินอย่างไรก็ตาม “เรา” ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการรักษา ความปลอดภัยของ “เรา” จะไม่ถูกล่วงล้า หรือนำไปสู่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความ ปลอดภัย ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่แจ้งให้ทาง “เรา” เราทราบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการใช้บริการ “SeeDoctorNow” ผู้ใช้บริการ รับทราบ และ ตกลง 

  • ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนประวัติการรักษา
  • ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนประวัติการรักษา กับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ “บริการ” หรือ บริการเกี่ยว เนื่อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ ในการติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวข้องการกับการให้ “บริการ” ของ “เรา” และ การให้บริการของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ตลอดจน การให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นในการให้ “บริการ” และ การให้คำปรึกษา ของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”
  • ผู้ใช้บริการ สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ “SeeDoctorNow” ที่ไม่เกี่ยวกับ ประวัติการรับบริการที่บันทึกโดย“แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” หรือ เจ้าหน้าที่ของ “เรา”
  • ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนบัญชีส่วนตัวของตนหรือสิทธิการเข้าใช้บริการ SeeDoctorNow ของตนให้แก่บุคคลอื่นใดได้อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่มี กับ SeeDoctorNow ได้ทุกเมื่อ
 6. ข้อจำกัดความรับผิด
  • “บริการ” ของ “SeeDoctorNow” เป็นการให้บริการ online ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร ที่ผู้ใช้บริการ และ “แพทย์” หรือ“ผู้ให้คำปรึกษา” มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับในข้อจำกัด ตลอดจน ข้อขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งที่เกิดขึ้นจากฝั่งผู้ใช้บริการก็ดี หรือฝั่ง “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ก็ดี หรือ ระบบ “SeeDoctorNow” ก็ดี ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรับคำปรึกษาทั้งที่มีผลและไม่มีผล ต่อการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยใดๆที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
  • “SeeDoctorNow” ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม “บริษัท” จะไม่รับ ผิดต่อในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ในเวลาหนึ่งเวลาใด ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้อง หรือ เหตุผิดพลาดใดๆก็ตาม ทั้งกรณีที่อยู่ในการควบคุมและ กรณีที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของ “บริษัท”
  • “SeeDoctorNow” สงวนสิทธิในการระงับ หรือ ยกเลิกการเข้าใช้บริการ “SeeDoctorNow” ของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ ไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยใดๆที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
  เนื้อหา ข้อความ รูปแบบ เอกสารตลอดจน “แอพ” “SeeDoctorNow” นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ “บริษัท” การทำซ้า ลอกเลียนดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจาก ทรัพย์สินทางปัญญาบน SeeDoctorNow นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลาย ลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับ โทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้

หากข้อความใดระบุในข้อควรทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “SeeDoctorNow” ส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนรวมกัน ขัดต่อกฎหมาย ก็ให้ข้อความในข้อควรทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการ “SeeDoctorNow” ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนรวมกันดังกล่าวตกเป็นโมฆะ และให้ส่วนที่เหลือของข้อควรทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “SeeDoctorNow” นี้มีผลบังคับและยังคงผูกพันผู้ใช้บริการ