พญ.กชพร สกุลศรีผ่อง
สาขาจิตเวชศาสตร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, Psychopharmacology, University of London, UK, 2533

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523

การศึกษาหลังปริญญา

  • PhD Candidate, Psychopharmacology, Institute Of Psychiatry, University of London, UK, 2529-2533

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Mental Health Problem
  • Psychiatry